Our School Pic 1 Our School Pic A

Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig

Ein Hysgol Ni

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig yng nghanol ac yng nghalon Dyffryn Tywi.

Ysgol ydyw sy'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg o safon uchel. Mae'r ysgol yn gwasanaethu plant Sir Gaerfyrddin mewn dwy uned iaith a lleferydd.

Mae'n ysgol gynhwysol sy'n rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn gymryd rhan yng ngweithgarwch cwricwlaidd ac allgyrsiol amrywiol. Ein nod yw datblygu y plentyn cyfan o ran eu sgiliau sylfaenol angenrheidiol a chynnig phrofiadau cyffrous amrywiol.

Ymfalchïwn yn y cyfleoedd y caiff ein plant o ran chwaraeon, y celfyddydau gan gynnwys cystadlu yn eisteddfod yr Urdd, gwaith amgylcheddol a'r defnydd arloesol o'r dechnoleg ddiweddaraf.

I gloi, mae Ysgol Nantgaredig yn gymuned hapus a gofalgar. 

Blaenoriaethau Cynllun Datblygu Ysgol Nantgaredig 2019-2020
1. Blaenoriaeth cenedlaethol a darpariaeth yr ysgol:-  Datblygiadau diweddaraf cwricwlwm newydd i Gymru
2. Blaenoriaeth cenedlaethol  - Côd Anghenion Dysgu Ychwanegol (drafft).
3. Blaenoriaeth safonau - Codi safonau grwpiau MATh (darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn benodol) ar sail data diwedd cyfnod allweddol 2 dros 3 blynedd. Cynllun 2 flynedd.
4. Blaenoriaeth lles ac agweddau at ddysgu - Datblygu agweddau at ddysgu y disgyblion ymhellach ar draws yr ysgol.
5. Blaenoriaeth cenedlaethol ac arweinyddiaeth yr ysgol - datblygu’r ysgol fel sefydliad sy’n dysgu.