E Q5 Nzwqauz7qt Screen Shot 2021 10 19 At 31442 PM Fcfg1adxeam6mal Fcukxfixiay Iin Screen Shot 2021 11 02 At 31014 PM Screen Shot 2021 11 02 At 120551 PM Fbbmbayxoau8nwu Screen Shot 2021 11 02 At 31055 PM Fcffnriweamzqbb Fbh0ajsxiamuffm Fbf0o6awqagssii Fbv1yshxmaycihm E Rzesyxoamdudr (1) Screen Shot 2021 11 02 At 24514 PM Fcffnviwya0wncx Screen Shot 2021 11 02 At 30948 PM Screen Shot 2021 11 02 At 30109 PM Screen Shot 2021 11 02 At 30413 PM Nantgaredig 0004 Nantgaredig 0039 Nantgaredig 0034 Nantgaredig 0023 Nantgaredig 0014 Nantgaredig 0020 Nantgaredig 0008 Nantgaredig 0036 Nantgaredig 0028 Nantgaredig 0016 Nantgaredig 0022 Nantgaredig 0024 Nantgaredig 0032 (1) Nantgaredig 0026

Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig

CROESO I YSGOL NANTGAREDIG

Mae Ysgol Gymunedol Nantgaredig yn lle hapus. Mae’r athrawon a’r staff cynnal yn gweithio’n ddiflino ac ag arddeliad. Mae ganddynt berthynas dda â’r plant ac ymfalchïwn yn yr addysg eang, gytbwys a llawn a ddarparwn, safonau uchel yr addysg a’r dysgu a’r berthynas effeithiol sydd rhwng yr ysgol a’r cartref, a’r gymuned leol.

Mae’r Gymraeg yn cael lle amlwg ymhob agwedd o fywyd yr ysgol o ran iaith gwersi, iaith anffurfiol cymuned yr ysgol a rhown sylw i ddiwylliant gwerthfawr ein gwlad fel rhan annatod o gwricwlwm yr ysgol.

 Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus.

Gallwch lawrlwytho llawlyfr yr ysgol o adran 'Dogfennau' y wefan. 

Ein nod yw sicrhau bod plant Ysgol Nantgaredig yn ddiogel ac yn hapus er mwyn dysgu.

Gweledigaeth y disgyblion: Dysgu heddiw ar gyfer gwell yfory

 

Gweledigaeth y Siarter Iaith:

Cadw'r Gymraeg yn fyw

 

 

            Dogfennau Diogelu Ysgol Nantgaredig yn cynnwys gwybodaeth am Operation Encompass.

Ymgyrch Cwmpasu yw'r broses o adrodd yn gynnar wrth ysgolion bod plentyn neu berson ifanc wedi bod yn agored i gam-drin domestig.

     Cliciwch ar y TAB Diogelu i weld y polisîau perthnasol gan gynnwys Diogelu Plant

 

 

Gwybodaeth bwysig am drefniadau'r ysgol (Tymor y gwanwyn 2022)

Dechrau hanner tymor nesaf yr haf - 6.6.22

Diwrnod HMS nesaf - 13.6.22

Gallwch ddarllen adroddiad arolygiad Estyn yr ysgol yn adran 'dogfennau' neu ar wefan Estyn

Newidiadau i drefniadau anghenion dysgu ychwanegol

I gael gwybodaeth am newidiadau i’r bil Anghenion Dysgu Ychwanegol o fis Ionawr 2022, cliciwch ar y tab ADY am ddolenni perthnasol. Gallwch hefyd gyfeirio at ddogfen fanwl am y broses o newid yn yr adran polisïau o dan Dogfennau. Cysylltwch â’r ysgol os hoffech ofyn cwestiwn ynglŷn ag anghenion dysgu ychwanegol.

Diweddariad Cwricwlwm i Gymru - Ionawr 2022

Rydw i wedi uwchlwytho cyflwyniad i chi am ddatblygiadau diweddaraf Cwricwlwm i Gymru yn Ysgol Nantgaredig yn yr adran CIG. 
Edrychwn ymlaen i gyfarfod dymhorol yn anffurfiol er mwyn cefnogi'n gilydd i ddeall y newidiadau sydd ar y gweill wrth i ni i baratoi i gyflwyno'r cwricwlwm newydd yn Ysgol Nantgaredig. Bydd y cyfarfod nesaf yn dilyn y gwyliau Pasg. 
Diolch,
Mr Griffiths

Llawrlwythwch Ourschoolsapp ar eich dyfeisiau Android neu Apple a dewiswch gôd post yr ysgol: SA32 7LG i dderbyn diweddariadau a newyddion am ddigwyddiadau yn yr ysgol. 

Mae adroddiad blynyddol y llywodraethwyr at y rhieni ar gyfer 2020-2021 ar gael yn adran dogfennau y wefan at eich sylw. Gallwch ddarllen yr adroddiad yn y Gymraeg neu'r Saesneg. 

Pennaeth: steffan.griffiths@nantgaredig.ysgolccc.cymru

Ffôn: 01267 290444 

Linc i ddyddiadau tymor Sir Gaerfyrddin:

http://www.carmarthenshire.gov.wales/home/residents/education-schools/school-term-dates.aspx#.WXnCLdPyuuU 

 

Gweler y linc isod ar gyfer trefniadau cofrestru plant i'r ysgol ar wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin. Dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau nesaf yw Gorffennaf 31ain 2022.

http://www.sirgar.llyw.cymru/derbyniadauysgol

 

 

Unknown  Healthy Schools Logo Compressed   Eco Sgolion  Unknown 1

 

 

Useful Pages

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefannau Perthnasol