Nantgaredigb 0009 Nantgaredigb 0014 Nantgaredigb 0023 Nantgaredigb 0025 Nantgaredigb 0028 Nantgaredigb 0030 Nantgaredigb 0035 Nantgaredigb 0037 Nantgaredigb 0045 Nantgaredigb 0050 Nantgaredigb 0056 Nantgaredigb 0058 Nantgaredigb 0064 Nantgaredigb 0071 Nantgaredigb 0076 Nantgaredigb 0087 Nantgaredigb 0089 Nantgaredigb 0074

Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig

CROESO I YSGOL NANTGAREDIG

Mae Ysgol Gymunedol Nantgaredig yn lle hapus. Mae’r athrawon a’r staff cynnal yn gweithio’n ddiflino ac ag arddeliad. Mae ganddynt berthynas dda â’r plant ac ymfalchïwn yn yr addysg eang, gytbwys a llawn a ddarparwn, safonau uchel yr addysg a’r dysgu a’r berthynas effeithiol sydd rhwng yr ysgol a’r cartref, a’r gymuned leol.

Mae’r Gymraeg yn cael lle amlwg ymhob agwedd o fywyd yr ysgol o ran iaith gwersi, iaith anffurfiol cymuned yr ysgol a rhown sylw i ddiwylliant gwerthfawr ein gwlad fel rhan annatod o gwricwlwm yr ysgol.

 Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus.

Gallwch lawrlwytho llawlyfr yr ysgol o adran 'Dogfennau' y wefan. 

Ein nod yw sicrhau bod plant Ysgol Nantgaredig yn ddiogel ac yn hapus er mwyn dysgu.

Gweledigaeth y disgyblion: Dysgu heddiw ar gyfer gwell yfory

 

Gweledigaeth y Siarter Iaith:

Cadw'r Gymraeg yn fyw

 

Inspection Report 2014.pdf 

            Dogfennau Diogelu Ysgol Nantgaredig
     Cliciwch ar y TAB Diogelu i weld y polisîau perthnasol

 

 

Ysgolion yn ail-agor ar y 29ain o Fehefin

Gair cyflym sydd gen i i geisio lleddfu pryderon pawb yn dilyn datganiad annisgwyl Kirsty Williams heddiw. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau iechyd a lles disgyblion a staff wrth i ni gynllunio i ddychwelyd i'r ysgol. Byddwn yn gweithio'n agos gyda'r Awdurdod Addysg Lleol dros yr wythnosau nesaf gan ymateb i ganllawiau Llywodraeth Cymru a byddaf yn rhannu manylion am drefniadau a strwythur agor cyn bo' hir. Nid yw LlC yn cyhoeddi canllawiau nes wythnos nesaf. Rydw i'n parchu'r ffaith bod llawer mwy o gwestiynau nac atebion yn codi ar hyn o bryd. Byddaf yn eich diweddaru pan fyddaf yn derbyn mwy o wybodaeth clir gan yr Awdurdod am ail agor Ysgol Nantgaredig yn ddiogel.

Diolch yn fawr,
Mr Griffiths

 

 

DIWRNOD HYFFORDDIANT MEWN SWYDD NESAF - 

 

Linc i ddyddiadau tymor Sir Gaerfyrddin:

http://www.carmarthenshire.gov.wales/home/residents/education-schools/school-term-dates.aspx#.WXnCLdPyuuU 

 

Gweler y linc isod ar gyfer trefniadau cofrestru plant i'r ysgol ar wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin. Dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau nesaf yw Ionawr 31ain 2021.

http://www.sirgar.llyw.cymru/derbyniadauysgol

 

 

Unknown  Healthy Schools Logo Compressed   Eco Sgolion  Unknown 1

 

 

Useful Pages

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefannau Perthnasol